LPD Logo
Lovstof Sidst opdateret: søndag d. 3. december 2023

Nedenfor finder du vores liste af relevant lovstof der kan læses online ved at klikke på lovens titel i kolonnen Titel.

Typerne af nationale regelsæt er som følger:

TypeNavnBetydning
LOV Lov Et af folketinget vedtaget sæt regler for en eller flere befolkningsgrupper.
LBK Lovbekendtgørelse En ministeriel sammenskrivning af en lov og dens ændringer.
BEK Bekendtgørelse En ministeriel klarlægning af oftest tekniske detaljer i en lov.

Listen af relevant lovstof er som følger (du kan sortere ved at klikke på et feltnavn i overskriften):

Type Nr. Dato Titel
BEK 1075 31/10-2019 Anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger
BEK 526 23/05-2018 Betaling for meddelelse af aktindsigt efter kapitel 8 i sundhedsloven
BEK 947 24/09-2009 Bistandsværger
BEK 171 17/02-2023 Forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn
BEK 1068 17/12-2001 Forretningsorden for Retslægerådet
BEK 1447 15/12-2010 Forretningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
BEK 1340 02/12-2010 Fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser
BEK 1479 30/11-2022 Fri proces
BEK 359 04/04-2019 Information og samtykke i forbindelse med behandling og videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v.
BEK 1480 30/11-2022 Offentlig retshjælp ved advokater
BEK 1078 27/10-2019 Patientrådgivere
BEK 1414 10/12-2010 Personer indlagt på psykiatrisk afdeling i henhold til strafferetlig afgørelse
BEK 657 28/06-2019 Ret til sygehusbehandling m.v.
BEK 1093 11/09-2015 Samtaler efter ophør af tvangsforanstaltning og magtanvendelse på psykiatriske afdelinger.
BEK 311 20/03-2023 Tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper
BEK 1079 27/10-2019 Tvangsprotokoller og optegnelser samt registrering og indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på psykiatriske afdelinger
BEK 200 25/03-2004 Udgangstilladelse m.v. til personer, der er anbragt i hospital eller institution i henhold til strafferetlig afgørelse eller i medfør af farlighedsdekret
BEK 1080 27/10-2019 Underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien
BEK 1512 17/12-2019 Ændring af bekendtgørelse om bistandsværger
BEK 1081 17/10-2019 Åbning og kontrol af post, undersøgelse af patientstuer og ejendele, kropsvisitation og anvendelse af kropsscannere og narkohunde m.v.
LBK 185 01/02-2022 Anvendelse af tvang i psykiatrien (Psykiatriloven)
LBK 349 22/03-2013 Folketingets Ombudsmand (Ombudsmandsloven)
LBK 433 22/04-2014 Forvaltningsloven
LBK 201 28/02-2023 Fuldbyrdelse af straf m.v. (Straffuldbyrdelsesloven)
LBK 9 04/01-2023 Klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
LBK 145 24/02-2020 Offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven)
LBK 1270 29/11-2019 Politiets virksomhed (Politiloven)
LBK 1109 24/08-2023 Retssikkerhed og administration på det sociale område
LBK 1121 12/11-2019 Retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter (Retssikkerhedsloven)
LBK 1655 25/12-2022 Rettens pleje (Retsplejeloven)
LBK 1089 16/08-2023 Social service (Serviceloven)
LBK 1360 28/09-2022 Straffeloven
LBK 1011 17/06-2023 Sundhedsloven
LBK 790 10/09-2002 Sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v. (Centralstyrelsesloven)
LOV 502 23/05-2018 Behandling af personoplysninger (Databeskyttelsesloven)
LOV 440 09/06-2004 Det Etiske Råd
LOV 285 27/02-2021 Epidemier m.v. (Epidemiloven)
LOV 60 25/03-1961 Retslægerådet
LOV 706 25/06-2010 Ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love

Copyright © 1997-2023 Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark - CVR 36 33 90 12