LPD Logo
Patientrådgivere
Gul blomst

Ifølge bekendtgørelsens § 1, stk. 3, antages patientrådgiver blandt de ansøgere, der må anses for særligt egnede til at udføre de opgaver, som hvervet indebærer, herunder personer med tilknytning til sundheds-, social- og undervisningssektoren.

Det fremgår af loven og bekendtgørelsen, at patientrådgiverne skal vejlede og rådgive patienter med hensyn til alle forhold i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på psykiatrisk afdeling, herunder klageadgang, samt bistå patienterne med iværksættelse og gennemførelse af eventuelle klager. Videre hedder det, at patientrådgiveren så vidt muligt skal handle i samråd med patienten.

Patientrådgiveren skal blandt andet også føre tilsyn med, at det tvangsindgreb, der har givet anledning til beskikkelsen, ikke udstrækkes længere end nødvendigt. I principbetænkningen anføres, at en patientrådgiver som udgangspunkt ikke skal tage noget initiativ, hvis patienten selv magter at gøre dette, medmindre patienten anmoder sin rådgiver herom.

Kystlinje

Patientrådgiveren skal naturligvis ved jævnlige samtaler med patienten afklare, om patienten ønsker, at rådgiveren skal handle på hans vegne og i bekræftende fald gøre dette, dog først efter at have gennemdrøftet det ønskelige i at handle som foreslået. Hvis patienten ikke selv er i stand til at handle eller tage stilling til, hvad der eventuelt bør gøres, påhviler det patientrådgiveren på egen hånd at varetage patientens interesser bedst muligt og navnlig sikre, at frihedsberøvelse og anden tvang ikke anvendes i videre omfang end strengt nødvendigt.

Det fremgår endvidere af loven og bekendtgørelsen, at personalet på afdelingen skal give patientrådgiveren enhver oplysning, som er nødvendig for, at denne kan varetage sit hverv på forsvarlig måde. En oplysning, som af lægelige grunde ikke gives til patienten, må heller ikke gives til patientrådgiveren.

Bondegård

Patientrådgiveren har ret til at gøre sig bekendt med oplysningerne i tvangsprotokollen vedrørende den patient, som den pågældende er beskikket for, og patientrådgiveren har ret til at gøre sig bekendt med indholdet af patientens journal, herunder behandlingsplan, såfremt patienten selv ville have adgang hertil, og såfremt patienten meddeler samtykke til, at patientrådgiveren får adgang til journalen.

Disse regler skal ifølge lovbemærkningerne ses som en afvejning af nogle modstridende hensyn, hvorefter patientrådgiveren på den ene side har ret til at modtage relevante lægelige oplysninger om patienten og ikke må nøjes med, hvad denne selv kan og vil oplyse, og at der på den anden side tages hensyn til patientens egne ønsker og lægernes tavshedspligt.

Copyright © 1997-2023 Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark - CVR 36 33 90 12